Månad: mai 2016


Norges kraftigste magnet på plass i Bergen!

160531_850MHzOffisiell åpning av Den norske NMR-plattformen

Torsdag 16. juni kl. 13:30–18:00, i Auditoriet i VilVite

Åpningen vil blant annet inneholde en serie foredrag av anerkjente norske og internasjonale forskere. Etter foredragene, ca kl 1630, blir det snorklipping og lett bevertning i NNP-bygget, aka Verkstedsbygget (Thormøhlensgate 55A), der 850MHz-instrumentet er plassert. Der vil besøkende få anledning til å ta det nye laboratoriet i nærmere øyensyn.

Kontaktperson: Manager ved den norske NMR-plattformen Førsteamanuensis Jarl Underhaug

Sidegjøremål

weightliftingAlle ansatte som har sidegjøremål, dvs bistilling, bierverv, oppdrag eller verv utenom sin stilling ved UiB, plikter å registrere dette i sin mappe i Personalportalen (Paga) under tilleggsinformasjon. Merk at dette gjelder uavhengig av om gjøremålet er lønnet eller ikke, og også uavhengig om den ansatte har eierinteresser tilknyttet sidegjøremålet. Imidlertid er det gjort ganske mange unntak i forhold til dette, så det kan være tidsbesparende å sjekke opp i forhold til UiBs regelsamling.

Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.

Scenario 2030

Fakultetsleiinga har starta eit arbeid for å finne kva organisering av fakultetet som i åra framover vil vere optimal for å sikre godscenario2030logoe arbeidsvilkår for fagfelta våra. Arbeidet tek utgangspunkt i fakultetet sin nye strategi og forventningar til ytre rammevilkår, bygnadsmessige endringar og lokalisering av viktige samarbeidspartnarar i randsona. Det er sett ned ei breitt samansett arbeidsgruppe, leia av dekanen og kor prodekan Anne Marit er nestleiar. Gruppa har frist til 1. desember 2016 med utarbeide sine anbefalingar, og innan dess er det planlagt to allmøte. Det er oppretta ein nettstad for informasjon om arbeidet.  (Foto: Colourbox.no)

Oppdatering 850’en

160513_850Jarl rapporterer: Den neste fasen i installasjonen av 850 MHz er nå ferdig. Denne uken har gått med til å installere den kalde prøveholderen, og for en liten stund siden var dette arbeidet avsluttet. Denne prøveholderen kjøler ned mye av elektronikken, noe som gir en 10X tidsbesparelse for eksperimentene. Et nitrogengjenvinningsanlegg (BSNL) skulle også ha blitt installert, men på grunn av en manglende kabel er ikke denne satt i drift. Når BSNL-en er i drift vil det ikke lenger være behov for etterfylling av nitrogen.

Aleinearbeid i risikofylt arbeidsmiljø

HMS-avdelinga ipour samarbeid med jurist ved HR-avdelinga har utarbeid informasjon om begrensning av aleinearbeid i risikofylte arbeidsmiljø. Dette er relevant for oss på Kjemisk institutt. Du finn informasjonen her. Legg spesielt merke det som gjeld studentarbeid.

For studentar med eksperimentelle bacheloroppgåver, kan det unntaksvis vere aktuelt med aleinearbeid innanfor regulær arbeidstid, men først etter grundig opplæring og etter at veiledar har gjort ei risikovurdering.

Vi bør unngå at studentar utfører arbeid aleine om kveldar og i helger i risikofylte arbeidsmiljø.  Dersom masterstudentar må arbeide utanfor arbeidstid, bør minst 2 studentar arbeide sammen og det skal på førehand avtalast med rettleiar/vitskapleg ansvarleg. Når situasjonen er slik at ein ikkje kan unngå aleinearbeid, er det viktig å gjere ei risikovurdering på førehand.

Det er viktig å informere om avgrensingar i forsikringsdekninga for studentane våre og kva ansvar dei har for sjølv å teikne fullforsikring. Dette er spesielt viktig i forhald til studentar som ikkje fell inn under den norske folketrygdeordninga.

Har du registrert feriedager? / Have you registered vacation days?

 

sunflowerSommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med Kristin. 


Are you ready to go?

Summer is soon upon us, and whether you are planning on spending all of it in sunny Bergen or making other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the year.

Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going on holiday. You will also be relieved from the stress of being followed up through emails and visits from the administration.

The deadline for registering the summer vacation has already passed, so please make it a priority. Further information on how to register vacation can be found here: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ . If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact Kristin.

 

André Bienfait har disputert

AndreBienfait_3_disputas

André Bienfait disputerte i dag for ph.d.graden AndreBienfait_2_disputas

…med

avhandlinga «Aspects of Organolanthanide Redox Chemistry». Veiledarar for André har vore Prof. Reiner Anwander (U Tübingen) og Prof. Karl W. Törnroos. For meir informasjon om avhandlinga, sjå presseomtalen.

Etter disputasen fekk André overbrakt sin eigen doktorhatt, etter god svensk tradisjon! (Foto: Karl WT)

, mai 6, 2016. Category: Hendingar.

Meir om Naturfag-2 på Kjemisk

Les gjerne på Skulelaboratiet sin blogg om korleis lærarane opplevde dei to kursdagane sist veke hos oss!

, mai 4, 2016. Category: Hendingar.

We have an 851 MHz NMR spectrometer running!

160503_first-spectrum160503_851MHz

 

 

 

 

 

Jarl is proudly reporting that the magnet is now fully charged!!

– and there has been no need for the q-word (touch wood!).

Stay tuned!

, mai 3, 2016. Category: Hendingar.

Vi videreutdanner lærerer!

160427_naturfag2_bKanskje du la merke til ansamlinger av godt voksne, entusiastiske og smilende studenter på KI sist uke? Det har sin naturlige forklaring i at Kjemisk institutt arrangerte en todagers samling for 28 lærere fra både videregående skole og ungdomsskolen. Dette er et eksempel på oppdragsundervisning, hvor 5 av fakultetets institutter har gått sammen om å skape og tilby videreutdanningskurset Naturfag 2. En dedisert arbeidsgruppe ved KI satte sammen et variert program med utgangspunkt og inspirasjon fra læreplanen for naturfaget i VGS samt våre egne forskningsområder. Tiden før lunsj gikk begge dager med til forelesninger, mens laboratorieaktiviteter var i fokus etter lunsj. Kort oppsummering av programmet: Kjemi – det sentrale naturfaget (Nils Åge); Radiokjemi – drivkraften innen PET-diagnostikk (Tom Christian); Bærekraftig energi og produksjon via katalyse (Vidar); Lab: Nanopartikler og sølv i alle farger (Inger Johanne, Egil, Anne); Lab: Hydrogenering av marine og vegetabilske oljer (Inger Johanne, Bengt Erik); Moderne analytiske separasjonsmetoder – Hvordan finne nåla i høystakken? (Svein); (Mat)nyttige emulsjoner – emulsjoner på bad og kjøkken (Kristine); Marin bioprospektering – fra naturstoffer til legemidler (Bengt Erik); Lab: Undersøkelse av fettsyrer i marine og vegetabilske oljer ved hjelp av massespektrometri, infrarød og kjernemagnetisk spektroskopi (Nils Åge, Bjarte, Egil).

160427_naturfag2_utsnitt

Opplegg og gjennomføring ble særdeles godt mottatt av deltagerne, og arbeidsgruppen med Bjørn i spissen og mange andre gode bidragsytere både er og har all grunn til å være svært godt fornøyde med egen innsats. En stor takk til alle! Prosjektet har en foreløpig finansiering for tre nye år, så det blir rikelig anledning til å spre det gode budskap.

 

, mai 2, 2016. Category: Hendingar.