Forskningsmidler for forskningssamarbeid på Vestlandet

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS) samt Høgskulen på Vestlandet (HVL) og i Volda (HVO). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

Midlene skal i hovedsak gå til enkeltprosjekter hvor minst tre av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden. Normalt kan det tildeles inntil 250.000 per søknad.. Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2020 og det skal sendes rapport og regnskap for bruken av midlene. Søknadsfrist er 15. oktober 2019. For mer informasjon, se her.