Welcome home, Illimar!

Ny stipendiat tilknyttet Kjemisk institutt.

illimarIllimar Rekand har mastergrad i kjemi fra UiB i 2016. Han ansettes som stipendiat finansiert av MOFA med arbeidssted ved Institutt for biomedisin og Kjemisk institutt. Illimar blir tilknyttet prosjektet Chartering chemical space of riboswitch ligands – towards future antibiotics, og skal jobbe med screening og organisk syntese. Ruth Brenk (Biomedisin) og Bengt Erik Haug er veiledere.