Vikariat som over/avd.-ingeniør

Det er ledig ei mellombels stilling som overingeniør/avdelingsingeniør ved Kjemisk institutt. Stillinga er knytt til drifta av instituttet sine laboratorium innanfor kromatografi. Stillinga varer ut 2017, men det kan bli aktuelt å tilby forlenging. Avhengig av utdanning og kvalifikasjonar hos den som vert tilsett, kan det bli aktuelt å tilsetje anten som avdelingsingeniør eller som overingeniør. Meir informasjon finn du her. Søknadsfristen er 20. mars.