Kategori: Informasjon


BTO-dag i dag

btoimage001Husk at i dag, første tysdag i månaden, er Elisabeth hos oss frå kl 1200. Ta gjerne kontakt med henne om BTO-relaterte saker eller berre for å diskutere ein idé!

Iselin Cecilie Salmo disputerer torsdag 29. juni 2017

salmo_iselin_ny_host_2011-jpg-185x201_q85_crop-scale

Avhandlingen hennes «Modeling of Polymer Flooding at Adverse Mobility Ratio».beskriver polymerflauming som ein velkjend metode for auka oljeutvinning. Polymer vert tilsett vatnet som blir injisert, noko som endrar eigenskapane til vatn og gjer det meir tjuktflytande. Dette kan resultere i høgare utvinningsgrad av olje.

Avhandlinga har lagt vekt på å forbetre forståinga  rundt mekanismane relatert til injeksjon av polymer og viser at det er naudsynt å opparbeide meir kunnskap rundt strøyming av polymerløysningar i porøse media. Doktorgradsprosjektet omfattar simuleringsstudiar av polymerflauming kor olja er mykje meir tjuktflytande enn vatn, og viser til ein akselerasjon av oljeproduksjon når polymer injiseras etter end vassflauming.

Les hele pressemeldingen her :::>

Visit Expo2017 @ Kronstad

expo-logo-172

Tomorrow, on June 14 from 10 am to 4 pm, more than 500 new engineers will present their bachelor and master projects with creative stands at Campus Kronstad. This is a great opportunity for insight into the research activities at the Faculty of Engineering and Business Administration at the Western Norway University of Applied Science (aka Høgskulen på Vestlandet).

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni for ph.d.-graden

lisbet_sorensenAvhandlingen hennes har tittelen “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”. Her demonstrerer Lisbet at hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning fordi eggene har egenskaper som fører til direkte interaksjon med oljedråper i vannsøylen etter et simulert oljeutslipp. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet. Eggeskallet til torsk har derimot ikke den samme egenskapen, og unngår derfor i større grad interaksjon med sølt olje. Begge artene blir allikevel sterkt påvirket av giftige oljeforbindelser, og observerte effekter inkluderer hjertefeil og alvorlig deformasjon av ryggrad og kranie. Les mer om avhandlingen her.

Tid og sted for disputas: Onsdag 14. juni kl. 10.30 i Auditiorium 5 (3. etg, Geovit.).

PhD seminar over given topic – today!

 MSc ISELIN CECILIE SALMO, PhD student at our department and an employee at Uni Research CIPR, delivers her trial lecture over salmo_iselin_ny_host_2011-jpg-185x201_q85_crop-scalegiven topic for the partial fulfillment of the requirements for the degree of ph. d. The lecture will be evaluated by a committee consisting of  Anne Marit Blokhus, Egil Nodland and Erwan Le Roux.

The title of her talk is How efficient is CO2 storage, and what impact can it have on climate change?

Tripletten (3069) at 12.15 today, June 8. Be there and support our PhD students!

Per Bakke er ny dekan på Det medisinske fakultetet

Foto: På høyden

Foto: På høyden

I siste Universitetsstyremøte fekk MOF både nytt navn og ny dekan! Fram til han tek over som dekan, er Per Bakke instituttleiar ved K2, som har ansvar for farmasistudiet. I intervju med På høyden flaggar Per ambisjonar om å gjere «fakultetet til det foretrukne fakultetet i landet for studenter innen medisin, farmasi, odontologi og ernæring.» Han ønskjer også å trekke fakultetet nærare resten av verksemda til universitetet. Vi ser fram imot godt samarbeid!

 

Resultat frå val til Fakultetsstyret

Følgjande representantar er valgt som faste medlemmer i det nye Fakultetsstyret: For gruppe A: Tor Eldevik (MI), Bodil Holst (IFT), og Jan Arne Telle (II). For gruppe B: Lea Svendsen (GFI). For gruppe C: Lill Kristin Knudsen (MBI). For gruppe D: Ida Landmark Fjermestad,  og  Andreas Trohjell. Som nevnt tidlegare, vil Fakultetsstyret få to eksterne medlemmer: Jannicke Hilland og Jo Døhl.

Helge i farta – og nytt Fakultetsstyre er klart

Universitetsstyret vedtok i går å tilsetje Helge Dahle for 4 nye år som dekan ved fakultetet. Dei vedtok også at Fakultetsstyret ved MN skal utvidast med eksterne styremedlemmer. Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK, blir ny styreleiar og med seg får ho instituttleiar ved Kjemisk institutt UiO, dr. scient. Jo Døhl. Hilland har dr. scient.-grad frå IFT, og i den samanhengen samarbeidde ho m.a. med kjemometrigruppa på KI.

Foto. Dagens perspektiv

Foto. Dagens perspektiv

Valet på dei resterande medlemmene i Fakultetsstyret er også avslutta men ikkje publisert enda. 170531_fjermestad

Det er likevel klart at Ida, som er i avslutningsfasen på BSc-studiet i kjemi, har fått fornya tillit frå studentane. Vi ønskjer lukke til med arbeidet – du kan lese kva ho vil fokusere på her.

 

 

Ny luft på vei

kjerneboringArbeidet med nytt ventilasjonsanlegg for 4 nye avtrekkskap til 2.dre etasje er no godt i gang. Det skal bli to nye skap på Erwan sitt laboratorium og to nye skap på laboratoriet som Leif har disponert så langt. I tillegg skal det gjerast mindre arbeid på eksisterande anlegg i 3 etg. for tilknyting av 3 punktavsug.

kjerneboring2Dette vil tidvis gi noko støy, sjølv om det mest bråkete arbeidet (kjerneboringa) skjer utanfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger).

Klassifisering av kjemikalier: Kast eller Merk!

width_400I 2011 blei det innført nytt system for faremerking av kjemikaliar, sams for alle land. Kort fortalt skulle dei (gamle) oransje faremerka gradvis bytast ut med kvite faremerke med raud kant, jamfør figuren. I tillegg vart ein del symbol/piktogram endra, og det kom nye reglar om klassifisering, merking og emballering av kjemikaliar.

Ved utgangen av mai månad kan ordet «gradvis» strykast ut — frå 1. juni er det kun det nye regelverket for klassifisering og merking av kjemikaliar (CLP) som gjeld. Dette har konsekvensar for oss. Kjemikaliar som er innkjøpt etter 2010, vil alt ha korrekt merking.  For kjemikaliar som er eldre enn frå 2011, har vi to val: anten (1) å kaste kjemikaliet i tråd med gjeldande reglar, eller (2) å merke kvar behaldar med nye faresetningar og nye piktogram.

Til (1): Dette er eit glimrande høve til å sanere i kjemikalielageret – Bruk han!

Til (2): Nye merkelappar får du hos Lisbeth. Lukke til!

Legg merke til at ny merking skal på plass snarast og må følgjast opp av romansvarleg. Dette vil bli tema på førstkomande vernerunde.

Spørsmål? Ta kontakt med Lisbeth!

width_640-height_311-mode_max-anchor_middlecenter

Next page →
← Previous page